Warning: Declaration of All_in_One_SEO_Pack::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL) should be compatible with All_in_One_SEO_Pack_Module::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL, $post = NULL) in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/burmautskottet/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 564 S-studenters burmautskott

Välkommen till S-Studenters Burmautskott!

Burmabanner

S-Studenters Burmautskott har sedan 1996 varit aktiva för att stödja den burmesiska demokratirörelsen. Utskottets arbete består både i att driva ett internationellt projekt i Mae Sot, som ligger vid den thai-burmesiska gränsen, och att vara en opinionsbildare hemma i Sverige. Genom projektet ges S-studenters medlemmar en chans till ett konkret internationellt engagemang. Utskottets medlemmar består av S-studenter från olika klubbar i landet.

På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete, om den aktuella situationen i Burma och följa våra volontärers intressanta bloggar från deras arbete hos vår samarbetsorganisation SYCB i Mae Sot! För att läsa mer om det Socialdemokratiska studentförbundet, klicka här.

BURMAUTSKOTTETS PROJEKT I MAE SOT
I samarbete med Olof Palemcentret har utskottet sedan 2006 skickat volonärer för att undervisa i SYCB:s utbildningsprogram för unga kvinnor från olika etniska grupper. SYCB (Students and Youth Congress of Burma) är en paraplyorganisation för burmesiska ungdoms- och studentorganisationer. SYCB:s grundtanke är att stödja samarbete över etniska och politiska skiljelinjer för att på så vis stärka den splittrade burmesiska demokratirörelsen.

Projektet LMP (Leadership and Manegement Program) startade 2011 och syftar till att ge unga kvinnor från olika etniska grupper i Burma ökad kunskap kring demokrati, ledarskap och mänskliga rättigheter. Målet med utbildningen är att fler kvinnor ska bli aktiva ledare inom den burmesiska demokratirörelsen. Projektets undervisning innehåller bland annat studier i demokrati, genusfrågor, mänskliga rättigheter, ledarskap och projektledning.

Varje år skickar utskottet ned två-tre volontärer som under olika perioder undervisar i utbildningsprogrammet. Volontären undervisar på engelska och bor under sin vistelse i Mae Sot, tillsammans med deltagarna i projektet, på SYCB:s kontor.

Följ gärna våra volontärer genom att läsa deras bloggar. Klicka på ”Volontärbloggen” under fliken Kategorier här till höger!

  • OPINIONSBILDNING PÅ HEMMAPLAN
    I Sverige bedriver Burmautskottet verksamhet såväl för att påverka den allmänna opinionen som riksdagen och det egna partiet. Genom att skriva artiklar, anordna filmvisningar och föreläsningar försöker utskottet föra upp Burmafrågan på agendan och bidra till att en mer nyanserad bild av situationen i landet förmedlas.
  • UTGÅNGSPUNKT I SOCIALDEMOKRATISKA VÄRDERINGAR
    Socialdemokratiska Studentförbundets Burmautskott är ett nätverk inom Socialdemokratiska Studentförbundet. Utifrån den demokratiska socialismens och feminismens grundläggande värderingar arbetar vi för en demokratisk och jämlik utveckling i Burma. Vi arbetar tätt tillsammans med Burmas demokratirörelse i det civila samhället och utformar vår politik i samråd med denna.
  • STÖD TILL DEMOKRATIRÖRELSEN
    Socialdemokratiska Studentförbundets Burmautskott anser att det är viktigt att omvärlden stödjer Burmas demokratirörelse. Starka folkrörelser är en förutsättning för en progressiv och hållbar förändring. Vi tycker att det är viktigt att fokusera på folkrörelser som genomsyras av antirasism och som specifikt arbetar med kvinnors och etniska minoritetsgruppers rättigheter. Vi tror att omvärldens bistånd främst bör gå via demokratirörelsen och inte via regimen i landet. Då demokratirörelsen i Burma fortfarande är förtryckt är det viktigt att omvärlden inte utesluter att biståndet går via underjordiska kanaler när demokratirörelsen så önskar. Hur omvärldens stöd till demokratirörelsen utformas måste beslutas i nära samråd med demokratirörelsen själv.

IDENTIFIERADE UTMANINGAR

NATURRESURSER, HÅLLBARHET OCH ICKE-EXPLOATERING
I takt med att Burma öppnats upp för företag och turism har också riskerna för exploatering och landkonfiskeringar ökat. Vi ser med oro på det sätt som naturresurser exploateras i Burma och hur land konfiskeras i vad som ofta kallas ’land grabbing”. Detta sker utan kompensationer eller samtycke från lokalbefolkningen, vilket omöjliggör deras möjlighet att försörja sig och kränker deras rätt till sitt land. Konfiskeringen av land sker dels för stora infrastrukturprojekt, så som dammbyggen, men även i syfte att låta företag etablera sig på marken och i turismnärings syften. Sällan möjliggörs det att lokalbefolkningen gynnas av investeringarna, istället drabbas de oerhört hårt då både hem och försörjning rycks ifrån dem.

Av denna anledning förhåller vi oss mycket kritiskt främst till etableringen av extraheringsverksamhet men också till andra investeringar i bl.a. turismen i landet. Burmautskottet uppmanar svenska aktörer och turister att förhålla sig väldigt ifrågasättande, att noga avväga om turism och verksamheten kan bedrivas utan att stödja denna exploatering av såväl natur som människor, och kan inte detta säkerställas rekommenderar vi att avstå från turism och verksamhet i landet.

FLYKTINGARS SITUATION
Så många som en miljon personer lever på flykt i Burmas gränsområden mot Thailand, Kina och Indien eller som internflyktingar. Många flyktingläger etablerades för mer än 30 år sedan på grund av brutala angrepp på civilbefolkningen i gränsområden och förföljelse av demokratiaktivister, och även idag tvingas människor på flykt då deras grundläggande mänskliga rättigheter förvägras dem. Det finns bland många flyktingar en stor önskan om att återvända till Burma i takt med landets ökade demokratisering även om det för närvarande är förenat med stora utmaningar. Det finns fortfarande en utbredd misstro mot regeringen och ens egen säkerhet då flera områden täcks av landminor och flera av flyktingars hem är antingen otillgängliga eller bebos av andra grupper. Gentemot vissa befolkningsgrupper bedrivs även idag ett aktivt utrensande på etnisk och religiös grund och etniska motsättningar skördar dagliga offer.

I takt med att Burmas relationer med omvärlden förbättras, minskar också omvärldens beredvillighet att ta emot flyktingar från Burma, samtidigt som flyktingars utsatthet är stor då Burma inte ratificerat Flyktingkonventionen som erkänner flyktingars rättigheter. Det har heller inte ett av de största mottagarländerna av Burmas flyktingströmmar, Thailand, gjort vilket gör att flyktingar i Thailand lever ännu mer utsatt, i synnerhet eftersom Thailands regering har beslutat att stänga alla flyktingläger längs gränsen mot Burma under 2015 samt tvångsrepatriera de som saknar arbetstillstånd. Socialdemokratiska Studentförbundets Burmautskott ser med oro på denna utveckling, och menar att människor själva måste få besluta om när de vill och kan återvända till Burma.

STÄLL KRAV PÅ BURMAS REGERING
Socialdemokratiska Studentförbundets Burmautskott ser flera hot mot en fredlig och demokratisk utveckling i Burma och kräver därför att Sveriges politiska och diplomatiska representanter, samt representanter för svenskt näringsliv verkar för att Burmas regering genomför nedanstående förändringar samt själva beaktar desamma när i kontakt med Burma.

FRED OCH DEMOKRATI
Burmas icke-demokratiska konstitution(ändrad 2008) måste revideras för att bli sant demokratisk, och för att fria och rättvisa val ska kunna genomföras. Den konstruktion som idag säkerställer militärens inflytande och vetorätt lamslår demokratin, och exkluderandet av många av Burmas etniska minoriteter inom det politiska systemet förhindrar en inkluderande process i Burmas demokratiska utveckling. För att garantera en hållbar process krävs också att den burmesiska staten ingår rättvisa fredsavtal med alla etniska grupper.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Burmas regering har i dagsläget endast ratificerat två av FN:s nio kärnkonventioner. Den utveckling som sker i landet måste inkludera en genuin respekt för de mänskliga rättigheterna, däri ingår ratificering av samtliga FN:s kärnkonventioner, Romstadgan som erkänner Internationella brottmålsdomstolen ICC:s jurisdiktion i landet och ILO:s konvention 169 som säkerställer ursprungsfolks rättigheter över mark och inflytande över naturresurser. Idag sker en utbredd diskriminering. Ofta sker diskriminering utifrån etnisk grund men även yttrande-, och mötesfrihet åsidosätts om den innebär kritik mot regimen.

HÅLLBAR UTVECKLING
Risken för exploatering av både naturresurser och befolkning är överhängande i takt med att landet öppnas upp för utländskt kapital. Företagande, turism samt bruket av naturresurser i Burma måste bli långsiktigt hållbart och ske i samråd med och med respekt för civilbefolkningens behov och rättigheter.

FLYKTINGARS RÄTTIGHETER
Flyktingarnas situation måste hanteras enligt internationella normer och sedvänjor. Särskild hänsyn måste tas till flyktingarnas speciella situation i Thailand och Burmas regering bör verka diplomatiskt och politiskt för att Thailand som stor mottagare av Burmas flyktingar ratificerar flyktingkonventionen för att garantera en rättvis och rättssäker situation. Återvändande till Burma måste ske frivilligt och med hänsyn till de särskilda omständigheter som råder för olika grupper av flyktingar.

Vidare vill Socialdemokratiska Studentförbundets Burmautskott verka för att Sveriges regering arbetar för följande förändringar:

COMMISSION OF INQUIRY
FN:s tidigare särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Burma, Tomás Ojea Quintana, har föreslagit att en så kallad Commission of Inquiry (COI), bör tillsättas under ledning av FN. En COI är en kommission som kan utreda om regimens brott mot civila kan vara brott mot mänskligheten och/eller krigsbrott. Detta vore ett viktigt steg för att tydliggöra vad generalerna har gjort och fortsätter att göra sig skyldiga till.

VAPENEXPORT
Svenska vapen har vid flertalet tillfällen påträffats i Burma. Detta trots att omvärlden haft ett vapenembargo gentemot Burma i flera decennier. Vi ser detta som ett bevis på att vapenexport idag inte går att kontrollera. I linje med Socialdemokratiska Studentförbundet ställer sig därmed Burmautskottet bakom att svensk vapentransport bör upphöra, i sin helhet.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare via emailPin it on Pinteresthttp://www.s-studenter.se/burmautskottet/wp-content/uploads/2013/05/Burmabanner-150x150.jpg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *